e-Umowa


Poniżej znajda Panstwo tresc e-Umowy, dołączanej do konta kazdego klienta przez e-dziennik.

e-Koncept sc

Anna i Adrian Dąbek

ul. Czeremchowa18

62-052 Komorniki

Komorniki, dnia 1.05.2020

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 

Definicje 

1. Organizator – Anna Dąbek i Adrian Dąbek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Anna Dąbek i Adrian Dąbek e – Koncept spółka cywilna, ul. Czeremchowa 18, 62-052 Komorniki

2. Słuchacz– osoba fizyczna na rzecz, której świadczone są usługi przez organizatora

3. Osoba niepełnoletnia – osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.

4. przedstawiciel ustawowy – osoba zobowiązana na podstawie ustawy lub stosunku prawnego do pieczy nad niepełnoletnim 

5. Zajęcia – cykl spotkań w terminach ustalonych i organizowanych przez organizatora

6. Zajęcia indywidualne – cykl zajęć organizowanych dla jednej osoby

7. Zajęcia grupowe – cykl zajęć organizowanych dla pięcio-osobowej grupy

8. Płatność – przelew środków finansowych na rzecz organizatora

9. Oferta – oferta cyklu kursów zamieszczona na stronie internetowej https://e-koncept.com.pl/

10. Materiały dydaktyczne – zespół środków przekazywanych odpłatnie, albo nieodpłatnie kursantowi przez organizatora, w celu realizacji celu kursu

11. Kurs – cykl zajęć odbywających się w terminach i miejscu wyznaczonych przez organizatora

12. Cennik – tabela opłat za poszczególne kursu, zamieszczona na stronie internetowej www.e-koncept.com.pl.

Obowiązki organizatora

 1. organizator zobowiązuje się do organizacji kursu wybranego przez słuchacza z oferty zamieszczonej na stronie https://e-koncept.com.pl/o-na;s-2/ 
 2. organizator  zajęć zobowiązany jest w szczególności:
  1. Prowadzący kurs wskaże podręcznik wiodący z przedmiotu który prowadzi. Koszt zakupu podręcznika pokrywa kursant, w formie odrębnej opłaty. 
  2. realizacji kursu zgodnie z programem
  3. zabezpieczenia niezbędnej infrastruktury szkoleniowej
  4. zagwarantowania kadry dydaktycznej o odpowiednich kwalifikacjach
  5. wydania, po spełnieniu przez Słuchacza wymagań formalnych i merytorycznych, zaświadczeń o ukończeniu szkolenia najpóźniej do 2 tygodni po zakończeniu zajęć.
  6. organizator zobowiązany jest, przynajmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu szkoleniowego, poinformować kursanta o terminach zajęć.
 3. przypadku choroby lektora, szkoła ma obowiązek wyznaczenia zastępstwa bądź, odpracowania zajęć w dogodnym dla słuchaczy terminie.
 4. Szkoła ma obowiązek monitorowania i bieżącej oceny pracy lektorów poprzez prowadzenie hospitacji zajęć i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem kursów.
 5. Szkoła ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
 6. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają rodzice.
 7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć.

Obowiązki i prawa słuchacza

 1. Słuchacze mają prawo do czynnego uczestnictwa w zajęciach, prowadzonych w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze.
 2. Słuchacze mają prawosugerowania dodatkowych zawartości i zagadnień omawianych przez prowadzącego zajęcia w trakcie kursu. Przeprowadzenie zgłoszonych zagadnień pozostawione jest uznaniu prowadzącego, który obwiązany jest uwzględnić czas trwania kursu i jego temat, a także poziom merytoryczny całości grupy.
 3. Słuchacze mają prawo do oceny przebiegu kursu poprzez wyrażanie swoich uwag i sugestii w anonimowej ankiecie semestralnej. 
 4. Słuchacz ma prawo przenieść się do innej grupy na tym samym lub innym poziomie zaawansowania w trakcie trwania semestru pod warunkiem, że dyrektor szkoły wyrazi zgodę na taką zmianę, a w wybranej przez słuchacza grupie będzie wolne miejsce. Przed złożeniem wniosku o przeniesienie do innej grupy słuchacz uzyska zgodę od prowadzącego zajęcia w grupie do której uczestniczy i od prowadzącego zajęcia w grupie do której chce się przenieść. Prowadzący zajęcia wyrażając dezaprobatę albo aprobując wniosek bierze pod uwagę liczbę osób w prowadzonej przez siebie grupie, nie mniej niż 1 oraz maksymalną liczbę słuchaczy w sali w której zajęcia będą się odbywać. 
 5. Słuchacze mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócania pracy prowadzącego zajęcia oraz innych uczestników kursu, pod rygorem wyproszenia za drzwi przez prowadzącego zajęcia. Słuchaczowi nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu, a także odpracowanie nieobecności na zajęciach w innym terminie. Każde wyproszenie z zajęć, Prowadzący zajęcia zgłosi Dyrekcji, trzykrotne wyproszenie z zajęć skutkować będzie skreśleniem z listy słuchaczy. 
 6. Słuchacze mają obowiązek terminowego uiszczania opłat za kursy, zgodnie z cennikiem szkoły oraz terminami płatności oznaczonymi na fakturze lub kosztorysie.
 7. Słuchacze indywidualni są zobowiązani do powiadamiania szkoły o odwołaniu zajęć z 24h wyprzedzeniem. W razie niedotrzymania tego terminu, za nieodwołane zajęcia naliczana jest stawka jak za zajęcia przeprowadzone.
 8. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, licząc od daty złożenia pisma. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej (dopuszczalne jest wysłanie takiej informacji również mailem). Słuchacz ma prawo uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia i zobowiązany jest uregulować opłatę za wszystkie zajęcia do końca okresu wypowiedzenia.

Płatności 

 1. Po zakwalifikowaniu słuchacza do grupy, kalkulowany jest koszt zajęć, zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie internetowej https://e-koncept.com.pl/cennik/
 2. Płatności dokonywane są za miesiąc z dołu do 10 dnia kolejnego miesiąca rozliczeniowego według zestawienia przeprowadzonych zajęć generowanego automatycznie przez e-dziennik, na podstawie wystawionego dokumentu (faktury) przesłanego na wskazany przez kursanta adres mailowy.
 3. Kursant wyraża zgodę na dostarczanie dokumentów księgowych drogą elektroniczną
 4. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na dokumencie księgowym

Odwoływanie zajęciach

 1. W przypadku zajęć indywidualnych, kursant ma możliwość bez kosztowego odwołania zajęć z 24 godzinnym wyprzedzeniem, powyższe postanowienie nie dotyczy zajęć grupowych.

Rezygnacja z udziału w zajęciach 

 1. Kursant może dokonać rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, składając oświadczenie o rezygnacji z dalszych zajęć z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia, przesłanego mailowo na adres info@e-koncept.com.pl lub poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej https://e-koncept.com.pl/rezygnacja-z-zajec/

Rozwiązanie umowy

 1. Niniejsza Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku skreślenia Słuchacza z lisy słuchaczy. 
 2. Słuchacz zostaje skreślony z list słuchaczy z powodu nie wniesienia opłaty za kurs lub raty tej opłaty albo innych powodów określonych w niniejszej umowie lub regulaminach Organizatora. 
 3. Skreślenie z listy słuchaczy nie zwalnia Słuchacza z obowiązku uregulowania wszystkich wymagalnych należności naliczonych do dnia skreślenia i wynikających z postanowień umowy.
 4. Skreślenie Słuchacza z listy słuchaczy może nastąpić na wniosek Słuchacza następuje również w sytuacji określonej w pkt 8 praw i obowiązków słuchacza.

Postanowienia końcowe

 1. Akceptacja powyższych postanowień, jest jednoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług przez osobę niepełnoletnią, wymaga zgody przedstawiciela ustawowego. 
 3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 
 4. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonaniem Umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. Zmiana lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 6. Integralną część Umowy mogą stanowić następujące Załączniki: cennik, dokument zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO), zgoda na samodzielny powrót do domu osoby nieletniej.

Obowiązek informacyjny

WZÓR ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………

Adres Korespondencyjny ………………………………………………………………………………………

Telefon Kontaktowy ………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………..

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@e-koncept.com.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Data ……………………

Podpis …………………………………