Dokumenty


Poniżej znajda Panstwo tresc e-Umowy, dołączanej do konta kazdego klienta przez e-dziennik.

e-Koncept sc

Anna i Adrian Dąbek

ul. Czeremchowa18

62-052 Komorniki

Komorniki, dnia 1.05.2020

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 

Definicje 

1. Organizator – Anna Dąbek i Adrian Dąbek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Anna Dąbek i Adrian Dąbek e – Koncept spółka cywilna, ul. Czeremchowa 18, 62-052 Komorniki

2. Słuchacz– osoba fizyczna na rzecz, której świadczone są usługi przez organizatora

3. Osoba niepełnoletnia – osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.

4. przedstawiciel ustawowy – osoba zobowiązana na podstawie ustawy lub stosunku prawnego do pieczy nad niepełnoletnim 

5. Zajęcia – cykl spotkań w terminach ustalonych i organizowanych przez organizatora

6. Zajęcia indywidualne – cykl zajęć organizowanych dla jednej osoby

7. Zajęcia grupowe – cykl zajęć organizowanych dla pięcio-osobowej grupy

8. Płatność – przelew środków finansowych na rzecz organizatora

9. Oferta – oferta cyklu kursów zamieszczona na stronie internetowej https://e-koncept.com.pl/

10. Materiały dydaktyczne – zespół środków przekazywanych odpłatnie, albo nieodpłatnie kursantowi przez organizatora, w celu realizacji celu kursu

11. Kurs – cykl zajęć odbywających się w terminach i miejscu wyznaczonych przez organizatora

12. Cennik – tabela opłat za poszczególne kursu, zamieszczona na stronie internetowej www.e-koncept.com.pl.

Obowiązki organizatora

 1. organizator zobowiązuje się do organizacji kursu wybranego przez słuchacza z oferty zamieszczonej na stronie https://e-koncept.com.pl/o-na;s-2/ 
 2. organizator  zajęć zobowiązany jest w szczególności:
  1. Prowadzący kurs wskaże podręcznik wiodący z przedmiotu który prowadzi. Koszt zakupu podręcznika pokrywa kursant, w formie odrębnej opłaty. 
  2. realizacji kursu zgodnie z programem
  3. zabezpieczenia niezbędnej infrastruktury szkoleniowej
  4. zagwarantowania kadry dydaktycznej o odpowiednich kwalifikacjach
  5. wydania, po spełnieniu przez Słuchacza wymagań formalnych i merytorycznych, zaświadczeń o ukończeniu szkolenia najpóźniej do 2 tygodni po zakończeniu zajęć.
  6. organizator zobowiązany jest, przynajmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu szkoleniowego, poinformować kursanta o terminach zajęć.
 3. przypadku choroby lektora, szkoła ma obowiązek wyznaczenia zastępstwa bądź, odpracowania zajęć w dogodnym dla słuchaczy terminie.
 4. Szkoła ma obowiązek monitorowania i bieżącej oceny pracy lektorów poprzez prowadzenie hospitacji zajęć i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem kursów.
 5. Szkoła ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
 6. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają rodzice.
 7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć.

Obowiązki i prawa słuchacza

 1. Słuchacze mają prawo do czynnego uczestnictwa w zajęciach, prowadzonych w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze.
 2. Słuchacze mają prawosugerowania dodatkowych zawartości i zagadnień omawianych przez prowadzącego zajęcia w trakcie kursu. Przeprowadzenie zgłoszonych zagadnień pozostawione jest uznaniu prowadzącego, który obwiązany jest uwzględnić czas trwania kursu i jego temat, a także poziom merytoryczny całości grupy.
 3. Słuchacze mają prawo do oceny przebiegu kursu poprzez wyrażanie swoich uwag i sugestii w anonimowej ankiecie semestralnej. 
 4. Słuchacz ma prawo przenieść się do innej grupy na tym samym lub innym poziomie zaawansowania w trakcie trwania semestru pod warunkiem, że dyrektor szkoły wyrazi zgodę na taką zmianę, a w wybranej przez słuchacza grupie będzie wolne miejsce. Przed złożeniem wniosku o przeniesienie do innej grupy słuchacz uzyska zgodę od prowadzącego zajęcia w grupie do której uczestniczy i od prowadzącego zajęcia w grupie do której chce się przenieść. Prowadzący zajęcia wyrażając dezaprobatę albo aprobując wniosek bierze pod uwagę liczbę osób w prowadzonej przez siebie grupie, nie mniej niż 1 oraz maksymalną liczbę słuchaczy w sali w której zajęcia będą się odbywać. 
 5. Słuchacze mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócania pracy prowadzącego zajęcia oraz innych uczestników kursu, pod rygorem wyproszenia za drzwi przez prowadzącego zajęcia. Słuchaczowi nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu, a także odpracowanie nieobecności na zajęciach w innym terminie. Każde wyproszenie z zajęć, Prowadzący zajęcia zgłosi Dyrekcji, trzykrotne wyproszenie z zajęć skutkować będzie skreśleniem z listy słuchaczy. 
 6. Słuchacze mają obowiązek terminowego uiszczania opłat za kursy, zgodnie z cennikiem szkoły oraz terminami płatności oznaczonymi na fakturze lub kosztorysie.
 7. Słuchacze indywidualni są zobowiązani do powiadamiania szkoły o odwołaniu zajęć z 24h wyprzedzeniem. W razie niedotrzymania tego terminu, za nieodwołane zajęcia naliczana jest stawka jak za zajęcia przeprowadzone.
 8. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, licząc od daty złożenia pisma. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej (dopuszczalne jest wysłanie takiej informacji również mailem). Słuchacz ma prawo uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia i zobowiązany jest uregulować opłatę za wszystkie zajęcia do końca okresu wypowiedzenia.

Płatności 

 1. Po zakwalifikowaniu słuchacza do grupy, kalkulowany jest koszt zajęć, zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie internetowej https://e-koncept.com.pl/cennik/
 2. Płatności dokonywane są za miesiąc z góry do 10 dnia bieżącego miesiąca rozliczeniowego według zestawienia przewidywanych zajęć generowanego automatycznie przez e-dziennik, na podstawie wystawionego dokumentu (faktury) przesłanego na wskazany przez kursanta adres mailowy.
 3. Kursant wyraża zgodę na dostarczanie dokumentów księgowych drogą elektroniczną
 4. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na dokumencie księgowym

Odwoływanie zajęciach

 1. W przypadku zajęć indywidualnych, kursant ma możliwość bezkosztowego odwołania zajęć z 24 godzinnym wyprzedzeniem, powyższe postanowienie nie dotyczy zajęć grupowych.

Rezygnacja z udziału w zajęciach 

 1. Kursant może dokonać rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, składając oświadczenie o rezygnacji z dalszych zajęć z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia, przesłanego mailowo na adres info@e-koncept.com.pl lub poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej https://e-koncept.com.pl/rezygnacja-z-zajec/

Rozwiązanie umowy

 1. Niniejsza Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku skreślenia Słuchacza z lisy słuchaczy. 
 2. Słuchacz zostaje skreślony z list słuchaczy z powodu nie wniesienia opłaty za kurs lub raty tej opłaty albo innych powodów określonych w niniejszej umowie lub regulaminach Organizatora. 
 3. Skreślenie z listy słuchaczy nie zwalnia Słuchacza z obowiązku uregulowania wszystkich wymagalnych należności naliczonych do dnia skreślenia i wynikających z postanowień umowy.
 4. Skreślenie Słuchacza z listy słuchaczy może nastąpić na wniosek Słuchacza następuje również w sytuacji określonej w pkt 8 praw i obowiązków słuchacza.

Postanowienia końcowe

 1. Akceptacja powyższych postanowień, jest jednoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług przez osobę niepełnoletnią, wymaga zgody przedstawiciela ustawowego. 
 3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 
 4. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonaniem Umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. Zmiana lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 6. Integralną część Umowy mogą stanowić następujące Załączniki: cennik, dokument zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO), zgoda na samodzielny powrót do domu osoby nieletniej.

Obowiązek informacyjny

WZÓR ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………

Adres Korespondencyjny ………………………………………………………………………………………

Telefon Kontaktowy ………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………..

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@e-koncept.com.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Data ……………………

Podpis …………………………………

Procedury funkcjonowania e-Koncept w trakcie pandemii COVID-19 

Poniższe procedury zostały opracowane na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19. Dotyczą one wszystkich pracowników e-Koncept, uczniów oraz ich rodziców.

Wprowadzone procedury mają na celu zminimalizowanie zagrożenia zakażeniem się w placówce wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników e-Koncept, rodziców i dzieci. Procedury określają działania, które muszą być podjęte celem zminimalizowania ryzyka zakażenia. 

Podstawą do opracowania procedury są obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS, MZ i MEN.

Obowiązki dyrektora we współpracy z organem prowadzącym placówki: 

 1. Dyrektor ustala procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał. 
 2. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji. 
 3. Ma możliwość podjęcia decyzji o zawieszeniu zajęć na terenie e-Koncept w przypadku nałożenia obowiązku kwarantanny/izolacji na kogoś, kto miał kontakt z firmą. 
 4. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o ewentualnych konsekwencjach związanych z podjętą decyzją wysłania dziecka do placówki. 
 5. Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem przez któregoś z pracowników, członków ich rodzin, uczniów lub domowników uczniów uczęszczających do szkoły. 

Obowiązki pracownika / nauczyciela: 

 1. Każdy pracownik e-Koncept dokonuje samoobserwacji i pomiaru temperatury. W przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych informuje o tym fakcie dyrektora. 
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) u siebie bądź któregoś z domowników, pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora.
 3. Przy każdym wejściu/wyjściu z placówki pracownik zobowiązany jest do odkażania rąk płynem do dezynfekcji wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach. Pracownik jest zobowiązany również do częstego mycia lub odkażania rąk podczas pracy, zgodnie z instrukcją, oraz do zachowania dystansu (1,5 m) między dorosłymi. 
 4. Każdy pracownik po zakończeniu każdej z prowadzonych lekcji zobowiązany jest do zdezynfekowania stołów przy pomocy przeznaczonego do tego środka dezynfekującego w sprayu i jednorazowych ręczników papierowych.
 5. Wyjaśnienia uczniom zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole i grupie oraz przyczyny ich wprowadzenia. 
 6. Regularnego wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę. 
 7. Przekazania uczniom informacji dotyczących przestrzegania higieny w stanie podwyższonego reżimu sanitarnego.Respektowania podstawowych zasad higieny związanych z odpowiednim zasłanianiem twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp.
 8. Stałej obserwacji stanu zdrowia uczniów.  

Obowiązki rodziców:

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii. 
 2. Przestrzegają wytycznych e-Koncept dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci. Informują dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. 
 3. Informują dyrektora placówki w przypadku konieczności znalezienia się ich rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt, na kwarantannie. W tej sytuacji nie posyłają dziecka do placówki, w zamian mają możliwość skorzystania z zajęć w wersji online (na żywo, w realnym czasie prowadzenia zajęć). 
 4. Przyprowadzają do e-Koncept wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Monitorują stan zdrowia dziecka, przed przyprowadzeniem do szkoły kontrolują temperaturę jego ciała.
 5. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka przed wejściem do placówki oraz w przypadku, gdy nauczyciel uzna to za konieczne.
 6. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do placówki zabawek, maskotek i niepotrzebnych przedmiotów. 
 7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracaniu uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 8. Wyposażają dzieci od klasy 3 szkoły podstawowej w osłonę ust i nosa.
 9. Przy zgłaszaniu nieobecności ucznia, podają powód nieobecności.
 10. Zobowiązują się do przestrzegania zaleceń przekazywanych przez pracowników e-Koncept, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich uczniów oraz dla osób przebywających na terenie e-Koncept. 

Obowiązki uczniów:

 1. Przestrzegają podstawowych zasad higieny, m.in. mycia rąk wodą z mydłem, nie podawania ręki na przywitanie, unikania częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracania uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 2. Stosują się do poleceń nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
 3. W przypadku uczniów klas 3 szkoły podstawowej i starszych – noszą osłonę ust i nosa w przestrzeniach wspólnych, np. na korytarzach, klatkach schodowych, itp. 

Zasady pracy e-Koncept w podwyższonym reżimie sanitarnym:

 1. Do szkoły może uczęszczać kursant bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Rodzice odprowadzający dzieci młodsze nie wchodzą do budynku e-Koncept. W sprawach administracyjnych kontaktują się z sekretariatem drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku konieczności spotkania bezpośredniego na terenie e-Koncept, konieczne jest wcześniejsze umówienie spotkania. Rodzica na terenie budynku e-Koncept obowiązuje osłona ust i nosa.
 4. Przed wejściem do sali uczniowie dezynfekują ręce.
 5. Odmowa przyjęcia kursanta do szkoły może mieć miejsce w sytuacji stwierdzenia widocznych objawów złego stanu zdrowia (kaszel, katar). Podjęta w danej sytuacji decyzja jest ostateczna. Kursant udaje się do domu i powinien skorzystać z konsultacji medycznej, może jednak korzystać z zajęć online, prowadzonych równolegle w czasie rzeczywistym.
 6. Plan zajęć ustalony jest tak, aby w tym samym czasie do budynku wchodziła tylko jedna grupa kursantów, aby ograniczyć przypadkowe spotkania na korytarzach i w przestrzeni wspólnej.
 7. W przestrzeniach wspólnych na terenie budynku szkoły obowiązuje nakaz noszenia osłony ust i nosa przez pracowników szkoły oraz uczniów od klasy 3 szkoły podstawowej i starszych. Kursanci oraz nauczyciele nie muszą mieć na sobie osłon ust i nosa podczas zajęć lekcyjnych.
 8. Uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów. Przynoszą ze sobą własne przybory, podręczniki, butelki/bidony oraz przedmioty wymagane przez nauczycieli. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Po zakończonych zajęciach dzieci młodsze są sprowadzane przez nauczyciela na korytarz główny i oczekują na odbiór rodziców. BARDZO PROSIMY O PUNKTUALNY ODBIÓR DZIECI PO ZAKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH.
 10. Jeżeli pracownik e-Koncept zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, niezwłocznie powiadamia rodziców o konieczności odebrania dziecka.

Postanowienia końcowe:

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 01.09.2020. 
 2. Procedury obowiązują do odwołania.
 3. W przypadku podjęcia decyzji przez dyrektora o zawieszeniu zajęć w trybie stacjonarnym, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie online co nie powoduje rozwiązania umowy z kursantem. W przypadku gdyby taka forma nauczania nie odpowiadała kursantowi, ma on prawo do złożenia rezygnacji z uczestnictwa z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa obowiązujące w e-Koncept w trakcie pandemii COVID-19 oraz nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, pracowników e-Koncept i innych dzieci w placówce różnymi chorobami, w tym COVID-19. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę i niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia wszystkich przebywających w szkole, jak również ich rodzin. Zrzekam się wszelkich roszczeń w związku z ewentualnym zarażeniem mnie, moich domowników, jak też mojego dziecka COVID-19. 
 3. Zarówno ja, jak też moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy i nie występują u niego objawy COVID-19. Natychmiast powiadomię szkołę w przypadku wystąpienia zachorowania COVID-19 u członków najbliższej rodziny/osoby w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem oraz w przypadku nałożenia na nas kwarantanny.
 4. W czasie przyjęcia podpisania umowy i przyjęcia do szkoły kursant jest zdrowy. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, a w ciągu ostatnich 24h nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe wskazujące na zakażenie COVID-19. 
 5. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrekcję szkoły. 

Pouczenie Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 6. Przepisy § 1 […] stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie […]