Regulamin


e-Koncept sc

Anna i Adrian Dąbek

ul. Czeremchowa18

62-052 Komorniki

Regulamin z dnia 4.02.2019

e-Koncept sc prowadzi działalność szkoleniową w zakresie 

 • języków obcych, 
 • języka polskiego dla obcokrajowców, 
 • szkoleń komputerowych (pakiet Microsoft Office),
 • nauk ścisłych: matematyki, fizyki i chemii 

w Komornikach przy ul. Czeremchowej 18. 

Zajęcia odbywają się na terenie szkoły lub w siedzibie klienta, w oparciu o autorskie programy nauczania.

I. Kursy językowe oraz zasady uczestnictwa w zajęciach

 1. Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w odpowiednio dobranych grupach wiekowych.
 2. Dla klientów indywidualnych zajęcia odbywają się w cyklu roku szkolnego (od 1 września do 30 czerwca), letnich kursów (od 1 lipca do 31 sierpnia) i prowadzone są w grupach standardowych, liczących od 2 do 6 osób, lub w formie zajęć indywidualnych.
 3. Godzina lekcyjna trwa 60 minut, lub w szczególnych wypadkach 90 minut.
 4. Przyjęcie do grupy odbywa się na podstawie rozmowy z lektorem i testu kwalifikacyjnego, którego celem jest ustalenie poziomu zaawansowania słuchacza.
 5. Słuchacz po ukończeniu kursu uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na określonym poziomie zaawansowania.
 6. Słuchacz po zaliczeniu semestru ma pierwszeństwo w zapisach na kolejny rok szkolny, pod warunkiem potwierdzenia rezerwacji do dnia 15 sierpnia.
 7. W czasie trwania semestru szkoła zastrzega sobie prawo do uzupełnienia liczby słuchaczy w grupie standardowej do 6 osób.

II. Prawa i obowiązki słuchacza

 1. Słuchacze mają prawo do czynnego uczestnictwa w zajęciach, prowadzonych w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze.
 2. Słuchacze mają prawo do zgłaszania uwag dotyczących zawartości merytorycznej kursu oraz stosowanych metod pracy bezpośrednio do lektora lub właścicieli szkoły.
 3. Słuchacze mają prawo do oceny przebiegu kursu poprzez wyrażanie swoich uwag i sugestii w anonimowej ankiecie semestralnej.
 4. Słuchacze mają prawo do darmowych konsultacji z lektorem lub metodykiem szkoły po uprzednim umówieniu się na spotkanie.
 5. Słuchacze mogą złożyć wniosek o zmianę lektora, jeśli większość członków grupy wyraża niezadowolenie z jego metod pracy.
 6. Słuchacz ma prawo przenieść się do innej grupy na tym samym lub innym poziomie zaawansowania w trakcie trwania semestru pod warunkiem, że dyrektor szkoły wyrazi zgodę na taką zmianę, a w wybranej przez słuchacza grupie będzie wolne miejsce.
 7. Słuchacze mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócania pracy nauczyciela oraz innych uczestników kursu.
 8. Słuchacze mają obowiązek terminowego uiszczania opłat za kursy, zgodnie z cennikiem szkoły oraz terminami płatności oznaczonymi na fakturze lub kosztorysie.
 9. Słuchacze indywidualni są zobowiązani do powiadamiania szkoły o odwołaniu zajęć z 24h wyprzedzeniem. W razie niedotrzymania tego terminu, za nieodwołane zajęcia naliczana jest stawka jak za zajęcia przeprowadzone.
 10. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, licząc od daty złożenia pisma. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej (dopuszczalne jest wysłanie takiej informacji rownież smsem lub mailem). Słuchacz ma prawo uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia i zobowiązany jest uregulować opłatę za wszystkie zajęcia do końca okresu wypowiedzenia.

III. Prawa i obowiązki szkoły

 1. Obowiązkiem szkoły jest staranne i efektywne prowadzenie kursów języków obcych, zgodnie z założeniami programowymi dla danego poziomu i typu kursu, w wyznaczonych ramach czasowych.
 2. Szkoła ma obowiązek monitorowania postępów słuchaczy poprzez przeprowadzanie cyklicznych testów, egzaminów próbnych oraz bieżącej oceny zadań domowych i prac pisemnych.
 3. W przypadku choroby lektora, szkoła ma obowiązek wyznaczenia zastępstwa bądź, odpracowania zajęć w dogodnym dla słuchaczy terminie.
 4. Szkoła ma obowiązek monitorowania i bieżącej oceny pracy lektorów poprzez prowadzenie hospitacji zajęć i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem kursów.
 5. Szkoła ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
 6. Szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia ze szkoły słuchaczy, którzy:
  – swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają efektywne prowadzenie zajęć
  – naruszają dobra osobiste i godność innych osób
  – stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób
  – naruszają postanowienia niniejszego regulaminu
  – dokonają umyślnej dewastacji bazy materialnej szkoły lub własności innych słuchaczy
  – nie wykazują chęci zgłębiania wiedzy, nie odrabiają zadań domowych, nie przykładają się do pracy na prowadzonych zajęciach.
 7. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają rodzice.
 8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć.

IV. Opłaty i pozostałe postanowienia

 1. Podstawą do naliczania opłat za kursy jest cennik kursów na dany rok szkolny, dostępny na stronie internetowej szkoły.
 2. Opłaty za kursy mogą być dokonywane w formie płatności miesięcznych, po otrzymaniu kosztorysu za miesiąc z dołu (po przeprowadzeniu zajęć) lub w systemie tygodniowym, po zakończeniu każdej lekcji.
 3. W przypadku opóźnień w płatnościach, szkoła ma prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę.
 4. Opłaty za zajęcia grupowe, na których słuchacz był nieobecny nie podlegają zwrotowi.
 5. Osoby fizyczne otrzymują paragon fiskalny na dowód płatności zarówno gotówkowych jak i dokonanych przelewem.
 6. Firmy otrzymują fakturę po zakończeniu każdego miesiąca rozliczeniowego.